Administrative Staff

Sr.No. Name
1 MR. AKASH LAXMAN DIGGEWADI
2 MR. PRASAD DATTARAM NAGVEKAR
3 MRS. NEETA NITIN MUNGE
4 MRS. POONAM SANJAY GORAKSHA
5 MRS. KALPANA VIJAYKUMAR
6 MR. RUPESH BHARAT SHELAR
7 MR. SUDHIR SHASHIKANT GAIKWAD
8 MRS. AASTHA AJINKYA RAMANE
9 MR. AMOL VISHNU SHINDE
10 MS. AARTI JAGDISH BANSODE