Administrative Staff

Sr.No. Name DESIGNATION
1 AKASH LAXMAN DIGGEWADI OFFICE SUP.
2 PRASAD DATTARAM NAGVEKAR HEAD CLERK
3 NEETA NITIN MUNGE SR CLERK
4 POONAM SANJAY GORAKSHA SR CLERK
5 KALPANA VIJAYKUMAR SR CLERK
6 RUPESH BHARAT SHELAR SR CLERK
7 AASTHA AJINKYA RAMANE JR CLERK
8 MANGESH GANPAT PAWAR LIBRARIAN
9 LEO SREENIVASAN ATTENDANT