Intra School

 • ‘Vivekni Jagruti’ – 3rd Prize – Group Song
  1. Vaishnavi Bane
  2. Abhishek More
  3. Vedanti Maheshwari
  4. Nirmiti Juwatkar
  5. Yash Satam
  6. Vedant Patil
  7. Vibha Wakankar
  8. Tanisha Ingale
  9. Isha Chavarkar
  10. Prayag Satpute