1. Dr. Ritika Makhijani. (Convener)
 2. Dr. Varsha Ganatra. (Co-Convener)
 3. Dr. Radhika Mohan.
 4. Dr. Devidas Gulwade.
 5. Dr. Sarla Rathi.
 6. Dr. Shweta Patil.
 7. Dr. Dinesh Navale.
 8. Dr. Santosh Bhaskaran.
 9. Dr. Heena Ganatra.
 10. Dr. Sadhana Singh.
 11. Dr. Prasanna Ranade.
 12. Dr. Madhavi Vaidya.