• Professor Vasant Barhate (On- Lien) 
 • Dr. Shikha Dutta
 • Dr. Ritika Makhijani
 • Ms. Seema Borgave
 • Ms. Dona Joseph
 • Dr. Radhika Mohan
 • Dr. Devidas Gulvade
 • Ms. Sadhana Misra
 • Ms. Santosh Bhaskaran
 • Mr. Kunal Shelar
 • Ms. Mahalakshmi Sankar
 • Ms. Shital Patil
 • Ms. Shmilona Jain
 • Ms. Meghana Sanjeeva