DAB/PAC

1 Parent Representative Mr Kuldeep Singth
2 Alumini Representative Mr Ashutosh Raina
3 Industry Representative Mr. Ninad Thakare
4 Student Representative Mr Salil Kanetkar
5 HOD of CMPN Dept. Dr Nupur Giri
6 Dy. HOD of CMPN Dept Mrs Gresha Bhaita
7 DAB Incharge Mrs Sujata Khedkar
8 PAC Incharge Mr Prashant Kanade